Switch to Standard Version Switch to Large Text Version Switch to High Contrast Version
Home > Seirbhísí > Pleanáil > irl - Planning Pack
In English

irl - Planning Pack

TÁILLÍ LE HAGHAIDH IARRATAIS PHLEANÁLA

Rannóg 1
Léirmhíniú

1. Chun críche an Sceidil seo, nuair is iomchuí, ciallaíonn "soláthar" tí, foirgnimh nó struchtúir eile -

(a) oibriúcháin a chur i gcrích,

(b) athrú substaintiúil a dhéanamh maidir le húsáid struchtúir, nó

(c) forbairt neamhcheadaithe a choinneáil.

2. (a) Faoi réir mír (b), ag na tagairtí 6, 7, 11 agus 12 de colún 1 de Chuid 2 den Sceideal seo ciallaíonn "úsáid talún" leanúint le húsáid neamhúdaraithe talún, agus oibriúcháin a dhéanamh, nó struchtúir a choinneáil, ar, i, nó faoin talamh a ghabhann leis an úsáid.

(b) Ag tagairt 11 de cholún 1 de Chuid 2 den Sceideal, ní chiallaíonn "úsáid talún" oibriúcháin a dhéanamh chun teach club nó áiseanna gaolmhara le haghaidh daoine a bhainfidh úsáid as an gcúrsa gailf nó as an gcúrsa gailf dhá mhaide a sholáthar nó coinneáil struchtúr den chineál sin.

 

Rannóg 2
Scála na dTáillí le haghaidh Iarratais Phleanála

Colún 1
Cineál na Forbartha Colún 2
Méid na Táille Colún 3
Méid na Táille le haghaidh Cead Choinneála
1. Soláthar tí.

€65 €195, nó €2.50 in aghaidh gach méadar cearnach d'achar urláir chomhláin dá bhfuiltear ag iarraidh cead, cibé acu is mó.
2. (a) Oibriúcháin ar bith le haghaidh obair chothabhála, feabhsaithe, nó le haghaidh athraithe eile ar theach atá ann cheana (lena n-áirítear oibriúcháin chun síneadh a sholáthar nó chun garáiste, stóras, scioból nó struchtúr eile a thiontú ina chuid den teach.
(b) Aon oibriúchán eile lena n-áirítear struchtúir a chur in airde, a thógáil nó a athrú laistigh de nó ar aon teorainn le limistéar tí atá ann cheana, chun críche a chuidíonn le taitneamh a bhaint as an teach fearacht teach.

€34

 

 

 

 

 

€34 €102, nó €2.50 in aghaidh gach méadar cearnach d'achar urláir chomhláin dá bhfuiltear ag iarraidh cead, cibé acu is mó.

 

 

 

€102, n €2.50 in aghaidh gach méadar cearnach d'achar urláir chomhláin dá bhfuiltear ag iarraidh cead, cibé acu is mó.

3. Soláthar foirgneamh nó struchtúr eile chun críche talmhaíochta nó chun cúnna a choinneáil.
(i) I gcás foirgneamh, €80 in aghaidh gach foirgnimh, nó €1 in aghaidh gach méadar cearnach d'achar urláir chomhláin atá le soláthar de bhreis ar 50 méadar chearnacha i gcás foirgnimh chun cúnna a choinneáil nó 200 méadar chearnacha in aon chás eile, cibé acu is mó.

(ii) i gcás aon struchtúr eile, €80 in aghaidh an struchtúir faoi réir uasteorann de €300
(i) I gcás foirgneamh, €240 in aghaidh gach foirgnimh, nó €3 in aghaidh gach méadar cearnach d'achar urláir chomhláin atá le soláthar de bhreis ar 50 méadar chearnacha i gcás foirgnimh chun cúnna a choinneáil nó 200 méadar chearnacha in aon chás eile, cibé acu is mó.

(ii) i gcás aon struchtúr eile, €240 in aghaidh an struchtúir faoi réir uasteorann de €900
4. Soláthar foirgneamh seachas foirgnimh in aicme 1, 2 nó 3.
€80 in aghaidh gach foirgnimh, nó €3.60 in aghaidh gach méadar cearnach d'achar urláir chomhláin, cibé acu is mó.
€240 in aghaidh gach foirgnimh, nó €10.80 in aghaidh gach méadar cearnach d'achar urláir chomhláin, cibé acu is mó.

5. (a) Úsáid talún neamhshaothraithe nó limistéar leathnádúrtha chun críche dianshaothrú talmhaíochta.

(b) Foraoisiú Tosaigh.

(c) Foraois le cineáil bhuaircíneacha a chur in ionad foraois leathanduilleach

(d) Baint móna.

€5 in aghaidh gach heachtár d'achar suímh.

 

€5 in aghaidh gach heachtár d'achar suímh.

€80, nó €5 in aghaidh gach heachtár d'achar suímh, cibé acu is mó.

€5 in aghaidh gach heachtár d'achar suímh.
€15 in aghaidh gach heachtár d'achar suímh.

 

€15 in aghaidh gach heachtár d'achar suímh.

€240, nó €15 in aghaidh gach heachtár d'achar suímh, cibé acu is mó.

€15 in aghaidh gach heachtár d'achar suímh.

6. Úsáid talún le haghaidh-
(a) fáil agus oibriú mianra,
(b) taisceadh bruscair nó dramhaíola. €500, nó €50 in aghaidh gach 0.1 heachtár d'achar suímh, cibé acu is mó.
€1500, nó €150 in aghaidh gach 0.1 heachtár d'achar suímh, cibé acu is mó.
7. Úsáid talún le haghaidh --
(a) coinneáil nó leagan síos aon phuball, vean campála, carbháin nó struchtúir eile (bíodh siad inaistrithe nó infhillte) chun chríche campála nó carbhánaíochta nó chun earraí a dhíol,
(b) páirceáil feithiclí mótair,
(c) stóráil oscailte feithiclí mótair nó earraí nó ábhar eile.
€80, nó €50 in aghaidh gach 0.1 heachtár d'achar suímh, cibé acu is mó.
€240, nó €150 in aghaidh gach 0.1 heachtár d'achar suímh, cibé acu is mó.

8. An soláthar ar, i, os cionn nó faoi bhun talún de phlanda nó d'innealra, nó de humair nó de struchtúir eile (seachas foirgnimh) chun críche stórála.
€200, nó €50 in aghaidh gach 0.1 heachtár d'achar suímh, cibé acu is mó. €600, nó €150 in aghaidh gach 0.1 heachtár d'achar suímh, cibé acu is mó.
9. Soláthar struchtúr fógraíochta nó úsáid struchtúir atá ann cheana nó úsáid talún eile chun fógraíocht a chur ar taispeáint.
€80, nó €20 in aghaidh gach méadar cearnach, nó cuid den chéanna, d'achar fógraíochta atá le cur ar fáil, cibé acu is mó.
€240, nó €60 in aghaidh gach méadar cearnach, nó cuid den chéanna, d'achar fógraíochta atá le cur ar fáil, cibé acu is mó.

10. Soláthar línte tarchurtha nó dáilte aibhléise os cionn talaimh chun aibhléis a sheoladh nó soláthar línte teileacumarsáide os cionn talaimh.
€80, nó €50 in aghaidh gach 1,000 méadar faide, nó cuid den chéanna, cibé acu is mó.
€240, nó €150 in aghaidh gach 1,000 méadar faide, nó cuid den chéanna, cibé acu is mó.

11. úsáid talún le haghaidh cúrsa gailf nó le haghaidh cúrsa gailf dhá mhaide.
€50 in aghaidh gach heachtár d'achar suímh.
€150 in aghaidh gach heachtár d'achar suímh.

12. úsáid talún mar reilig.
€200, nó €50 in aghaidh gach heachtár d'achar suímh, cibé acu is mó.
€600, nó €150 in aghaidh gach heachtár d'achar suímh, cibé acu is mó.

13. Forbairt nach réimnítear de réir aon cheann de na haicmí thuas.
€80, nó €10 in aghaidh gach 0.1 heachtár d'achar suímh, cibé acu is mó.
€240, nó €30 in aghaidh gach 0.1 heachtár d'achar suímh, cibé acu is mó.

 

Cuid 3
Uastáillí agus íostáillí le haghaidh iarratais phleanála
1. Is í €28,500 an uastáille iníoctha le húdarás pleanála ag iarratasóir maidir le hiarratas imlíne.
Beidh €9,500 iníoctha ag iarratasóir mar uastáille le húdarás pleanála maidir le hiarratas a mbeidh feidhm ag airteagal 161 (táille laghdaithe iníoctha i gcúinsí áirithe) ina leith
Is í €125,000 an uastáille iníoctha le húdarás pleanála ag iarratasóir maidir le hiarratas ar chead forbairt neamhúdaraithe a choinneáil.
4. Is í €38,000 an uastáille iníoctha le húdarás pleanála ag iarratasóir maidir le haon iarratas pleanála seachas iarratas atá luaite i mír 1, 2 nó 3.
Is í €34 an íostáille iníoctha le húdarás pleanála ag iarratasóir maidir le haon iarratas pleanála agus in aon chás a ndéanann an t-údarás pleanála aisíoc maidir le hiarratas pleanála; ní hamhlaidh gur féidir leis an aisíoc an chuid eile den táille a laghdú go níos lú ná

Opening Hours

Public Counter
9am-1pm and 2pm-4pm
Monday to Friday
Closed Lunch Time 1pm-2pm

Rate this page

How would you rate the following page content from 1 - 5?
Print Bookmark

Kilkenny Borough Council, City Hall, High Street, Kilkenny.
Tel: +353 (0) 56 7794500 | Fax: +353 (0) 56 7794509 | Email: info@kilkennycity.ie
irl - Feedback | irl - Privacy | irl - My Kilkenny